Prowadzona w formie indywidualnych kancelarii radców prawnych
praktyka obejmuje swoim zakresem kompleksową obsługę klientów
w tym poprzez: udzielanie porad prawnych,
sporządzanie opinii prawnych, a także reprezentację przed sądami i urzędami.

Obsługa obejmuje również pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń
pieniężnych, wynikających zarówno z umów jak i z czynów niedozwolonych,
w tym wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń skutkujących szkodą.

Usługi prawnicze świadczone są także w sprawach karnych
w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, zaś w postępowaniach
toczących się w sprawach o wykroczenia - także jako obrońca obwinionego.